مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : طال‍ب‍ان‌ :ج‍ن‍گ‌، م‍ذه‍ب‌، و ن‍ظام‌ ج‍دی‍د در اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌
پدیدآور : م‍ارزدن‌، پ‍ی‍ت‍ر
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۱۳۶۴
رده دیویی : ‭۹۵۸‬/‭۱۰۴۶‬/‭‌م۱۲۶ط‌ف‍لا‬
موضوع : اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌- ۱۳۵۱ -/گ‍روه‌ طال‍ب‍ان‌/ب‍ن‍ی‍ادگ‍رای‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌- اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۵۷۲۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌