مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : طاع‍ون‌
پدیدآور : ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر
تاریخ انتشار : ۱۳۸۹
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۱۴۰۳
رده دیویی : ‭۸۴۳‬/‭۹۱۴‬/‭‌ک۲۹۲ط‌ی‬
موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌- ق‍رن‌ ۲۰ م‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۶۷۲۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌