مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍ا از ب‍ره‍وت‌ ح‍رف‌ ب‍گ‍ذری‌...
پدیدآور : رض‍ای‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۱۷۲۸
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭ر۵۷۴‌ت‌ف‍لا‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۶۰۲۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌