مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاک‌ ل‍ک‍ان‌
پدیدآور : ج‍ان‍س‍ت‍ون‌، آدری‍ان‌
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۲۷۶۱
رده دیویی : ‭۱۵۰‬/‭۱۹۵۲‬/‭‌ل۵۵۹،/‌ن‌ج‬
موضوع : ل‍ک‍ان‌، ژاک‌، ۱۹۰۱ - ۱۹۸۱ م‌.- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/روان‍ک‍اوی‌/ت‍ف‍س‍ی‍ر در روان‍ک‍اوی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۹۱۷۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌