مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاپ‍ن‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‍د ب‍گ‍وی‍د ن‍ه‌
پدیدآور : ای‍ش‍ی‍ه‍ارا، ش‍ی‍ن‍ت‍ارو
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۸۷۷۸
رده دیویی : ‭۳۲۷‬/‭۵۲۰۷۳‬/‭‌ف‍لا۹۷۸ژ‬
موضوع : ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌- ژاپ‍ن‌/ژاپ‍ن‌- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۹۷۷۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۷۱۴۹۰ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌