مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : James joyce
conference : ‭Scott, Bonnie kime‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3397
dewey : ‭823‬/‭.912‬/‭S425J‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 6460 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌