مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Gabon: The development of a nation
conference : ‭Aicardi de Saint-Paul, Marc‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3819
dewey : ‭338‬/‭.96721‬/‭A288G‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4897 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌