مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Jacques Lacan: Psychoanalysis and the subject of literature
conference : ‭Rabate, Jean-Michel‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4014
dewey : ‭801‬/‭.92‬/‭R112J‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 22116 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌