مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Jackie: A lasting impression
conference : ‭Taylor, Richard‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 22620
dewey : ‭973‬/‭.922‬/‭T245J‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 19608 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌