مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Gathas of zarathustra
conference : ‭Insler, S.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 21462
dewey : ‭955‬/‭.003‬/‭I59G‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 7581 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود م‍رج‍ع‌