مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Garden of the prophet
conference : ‭Gibran, Kahlil‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 21523
dewey : ‭892‬/‭.715‬/‭G447G‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21564 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌