مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Gandhi
conference : ‭Drevet, Camille‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 21656
dewey : ‭954‬/‭.035092‬/‭D775G‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1951 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌