مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : gaullisme 1940-1969
conference : ‭Touchard, Jean‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 304
dewey : ‭320‬/‭.54‬/‭T722G‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2189 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌