مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Jacob's rescue: A holocaust story
conference : ‭Drucker, Malka‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 23248
dewey : ‭940‬/‭.5318‬/‭D794J‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 20504 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌