مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Jane Austen, a family record
conference : ‭Le Faye, Deirdre‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 23629
dewey : ‭823‬/‭.7‬/‭L433J‬/‭Ed.2‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21345 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌