مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Gateway to hell
conference : ‭Wheatley, Dennis‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 24169
dewey : ‭823‬/‭.912‬/‭W557G‬/‭1970‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 11408 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌