مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : G.: A novel
conference : ‭Berger, John‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 24386
dewey : ‭823‬/‭.914‬/‭B496G‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21863 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌