مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Jain philosophy: Historical outline
conference : ‭Bhattacharyya, N.N‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 24437
dewey : ‭181‬/‭.044‬/‭B575J,Ed.2‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21594 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌