مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Gandhi: Aux sources de la non-violence : Thoreau, Ruskin, Tolstoei
conference : ‭Jahanbegloo, Ramin‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 24666
dewey : ‭954‬/‭.035092‬/‭J25G‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 22292 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌