مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Jane Austen: A life
conference : ‭Nokes, David‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1206
dewey : ‭823‬/‭.7‬/‭N785J‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 16737 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌