مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Jane Austen's textual lives: From Aeschylus to Bollywood
conference : ‭Sutherland, Kathryn‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1309
dewey : ‭823‬/‭.7‬/‭S966J‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 22609 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌