مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Gayatri Chakravorty Spivak: live theory
conference : ‭Sanders, Mark‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1865
dewey : ‭305‬/‭.4201‬/‭S215G‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 23248 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌