مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Gabriel's gift: A novel
conference : ‭Kureishi, Hanif‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4604
dewey : ‭823‬/‭.914‬/‭K96G‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 24747 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌