مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : James Joyce: Dubliners and A portrait of the artist as a young man: a case book
conference : ‭Beja, Morris‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5442
dewey : ‭823‬/‭.912‬/‭B422J‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 26684 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌