مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : James Joyce and the revolution of the word
conference : ‭Mac Cabe, Colin‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5651
dewey : ‭823‬/‭.912‬/‭M121J‬/‭Ed.2‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 26683 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌