مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : James Weldon Johnson
conference : ‭Felton, Harold W.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2158
dewey : ‭813‬/‭F326J‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 12499 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌