مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : J.M. Synge
conference : ‭Benson, Eugene‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6696
dewey : ‭822‬/‭.912‬/‭B474J‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 26040 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌