پایگاه الکترونیک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -ای‍ران‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
اش‍ت‍ق‍اق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دف‍اع‌ غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‌ -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ب‍ی‍ت‌ال‍م‍ق‍دس‌ -ت‍اری‍خ‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د و ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌
ع‍ق‍ود و ای‍ق‍اع‍ات‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
طلاب‌ -راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
م‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط ج‍اس‍م‌
ح‍م‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ه‍رن‌، پ‍اول‌
ع‍ال‍م‌ زاده‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍د
ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌؛ روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز؛ پ‍ای‍گ‍اه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید که از زبانهای اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است
کتاب مقدس .فارسی ؛  ایران انجمن کتاب مقدس ایران   ، ۱۱۸۳
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ک‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اساس اشتقاق فارسی
هرن ، پاول ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭۰۰۲۴‬,‭‌ه۵۴۲‌ف‍لا‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اورشلیم :بیت المقدس
حمیدی ، جعفر ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۴‬,‭‌ح۸۴۹‌ت‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سه نمایشنامه ی عروسکی
بیضائی ، بهرام ؛  تهران نگاه ؛ روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۵۷-۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ب۹۴۷‌س‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ابرام العقد عبر الانترنت
محمد، عبدالباسط جاسم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲‬,‭‌م۳۳۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معرفت شناسی علم سنجی
حیدری ، غلامرضا ؛  شیراز نوید شیراز؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۰۹۵۵‬,‭‌ح۹۴۹‌م‌ع‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش ملی پدافند غیر عامل و علوم انسانی
همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل ( اولین :۱۳۹۳ : کاشان ) ؛  کاشان دانشگاه کاشان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۰۹۵۵،/۳۵‬,‭‌ه۶۴۲‌م‌ن‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر زی طلبگی :هنجارشناسی جلوه های رفتاری حوزویان
عالم زاده نوری ، محمد ؛  قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۷۱‬,‭‌ع۲۲۷در‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک