مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : زان‌ ره‍روان‌ دری‍ا
پدیدآور : خ‍وئ‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۴۷۹۲
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭‌خ۹۳۴ز‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴ .
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۰۹۸۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۶۲۸۹۱ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌