مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‌
پدیدآور : ت‍ارل‍ه‌، اوگ‍ن‍ی‌ وی‍ک‍ت‍ورووی‍چ‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۸۱۹۵
رده دیویی : ‭۹۴۴‬/‭۰۵۰۹۲۴‬/‭‌ت۲۱۳‌ن‬
موضوع : ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‌ اول‌، ام‍پ‍رات‍ور ف‍ران‍س‍ه‌،۱۸۲۱-۱۷۶۹
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۶۴۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۴۸۱۵۷ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۵۳۹۲۰ 4 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۵۳۹۲۴ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۷۷۰۹۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۷۷۰۹۹ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌