مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ک‍اپ‍ی‍ت‍ان‌ اس‍ک‍ات‌
پدیدآور : ک‍ارت‍ر، م‌، ای‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۸۱۳۸
رده دیویی : ‭۹۲۰‬/‭۷۱‬/‭‌ف‍لا۵۲۳/‌س‌ک‬
موضوع : اس‍ک‍ات‌، راب‍رت‌ ف‍ال‍ک‍ن‌،۱۹۱۲-۱۸۶۸ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌/ق‍طب‌ ج‍ن‍وب‌- اک‍ت‍ش‍اف‌.
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۴۵۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌