مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ک‍اب‍وس‌ ن‍گ‍اه‌
پدیدآور : دل‌ گ‍رم‍ی‌، زه‍را
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۱۸۱۸
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭د۶۴۹‌ک‌ف‍لا‬
موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۲۳۳۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌