مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ن‍اب‍غ‍ه‌ ی‍ا دی‍وان‍ه‌؟ ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ا در ب‍اره‌ ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌
پدیدآور : طل‍وع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۰۹۳۲
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌ه۴۴۷،/‌س ط ‌ل‬
موضوع : ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌،۱۳۲۰-۱۲۸۱ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۲۱۲۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌