مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : زاد ال‍م‍س‍اف‍ر
پدیدآور : ن‍اص‍ر خ‍س‍رو
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۸۲۰۴
رده دیویی : ‭۱۸۹‬/‭۱‬/‭‌ن۱۶۴ز‬
موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌- ق‍رن‌۵ ق‌/ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۵ ق‌.
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۲۵۴۰ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌