مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ک‍ات‍اس‍ت‍روی‍ک‍ا
پدیدآور : زی‍ن‍ووی‌ی‍ف‌، آل‍ک‍س‍ان‍در
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۸۶۷۰
رده دیویی : ‭۹۴۷‬/‭۰۸۵۳‬/‭ز۹۶‌ک‬
موضوع : روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌-۱۹۹۱-۱۹۸۵ /روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-۱۹۷۰
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۴۷۳۱ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۷۰۸۴ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌