مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ن‍اام‍ن‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
پدیدآور : ه‍ارل‌، ان‍درو
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۴۷۱۷
رده دیویی : ‭۳۲۷‬/‭‌ه۱۹۹‌ن‬
موضوع : رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌/س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۸۱۴۰ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۹۸۳۶۷ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌