مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : آب‍روی‌ ع‍ش‍ق‌
پدیدآور : رح‍م‍ان‍ی‌، ن‍ص‍رت‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۱۰۹۹
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭ر۳۹۵آ‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۱۲۰۰ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌