مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ک‍ا.گ‌.ب‌ .دول‍ت‍ی‌ در دول‍ت‌ :پ‍ل‍ی‍س‌ م‍خ‍ف‍ی‌ وس‍ل‍طه‌ آن‌ ب‍ر گ‍ذش‍ت‍ه‌، ح‍ال‌ و آی‍ن‍ده‌ روس‍ی‍ه‌
پدیدآور : آل‍ب‍ات‍س‌، ی‍وگ‍ن‍ی‌ ی‍ا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۷۷۲۱
رده دیویی : ‭۳۲۷‬/‭۱۲۰۹۴۷‬/‭آ ۷۱۴ ‌ک‬
موضوع : ک‍ا.گ‌.ب‌/روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌، وزارت‌ اطلاع‍ات‌/روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌۱۹۹۱-۱۹۸۵
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۲۲۳۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌