مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : زاک‍ان‍ی‌ن‍ام‍ه‌
پدیدآور : ح‍ل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۶۲۹۵
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۳۲‬/‭‌ع۴۳۷/‌س‌حز‬
موضوع : ع‍ب‍ی‍د زاک‍ان‍ی‌، ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌، -۷۷۲ ق‌.- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۸ ق‌.- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۸۱۵۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۰۸۱۵۸ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌