مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ک‍اب‍ی‍ن‍ه‌ ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ م‍ن‍ص‍ور ب‍ه‌ روای‍ت‌ اس‍ن‍اد س‍اواک‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۱۷۶۰
رده دیویی : ‭۹۵۵‬/‭۰۹۲۰۹۲‬/‭‌م۷۹۳/‌س‌ک‬
موضوع : م‍ن‍ص‍ور، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۳-۱۳۰۲
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۹۱۲۰ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌