مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : آب‌ ان‍ب‍ار ی‍ادگ‍اری‌ از ی‍اد رف‍ت‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌( ک‍اش‍ان‌، آران‌ و ب‍ی‍دگ‍ل‌)
پدیدآور : ف‍رخ‌ ی‍ار، ح‍س‍ی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۸۷۱۴
رده دیویی : ‭۹۵۵‬/‭۹۳۶‬/‭‌ف۴۴۹آ‬
موضوع : ک‍اش‍ان‌- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌/م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌- آب‌ ان‍ب‍ار
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۵۸۶۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ 1398/07/22 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۱۵۸۶۶ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۲۰۰۸۸۵ 1 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۲۰۰۸۸۶ 2 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌