مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍ا اج‍ازه‌ ع‍ش‍ق‌ :گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار
پدیدآور : م‍ص‍دق‌، ام‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۵۱۲۳
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭‌م۶۱۲‌ب ‌ف‍لا‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۹۱۶۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌