مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍ا ال‍خ‍طاب‌؟ وک‍ی‍ف‌ ن‍ح‍ل‍ل‍ه‌؟
پدیدآور : ح‍م‍ی‍ری‌، ع‍ب‍دال‍واس‍ع‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۹۴۹۰
رده دیویی : ‭۴۹۲‬/‭۷۰۷‬/‭‌ح۸۶۷‌م‬
موضوع : زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌- ع‍رب‍ی‌/ن‍ق‍د ادب‍ی‌/ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۴۷۲۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ 1398/09/08 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌