مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ی‌ و ک‍ودک‍ان‌ :روی‍ک‍رد اف‍ت‍راق‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ح‍ول‌ روان‍ی‌ در ن‍وزادان‌ و ک‍ودک‍ان‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ا
پدیدآور : وارن‌، دی‍وی‍د اچ‌.
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۶۶۰۷
رده دیویی : ‭۶۴۹‬/‭۱۵۱۱‬/‭و۱۶۷‌ن‬
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ا/ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌- آم‍وزش‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۱۱۴۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌