مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : زاه‍د ال‍ک‍وث‍ری‌ و آراوه‌ الاع‍ت‍ق‍ادی‍ه‌ :ع‍رض‌ و ن‍ق‍د
شماره مدرک : ۱۲۵۱پ‌
پدیدآور : ف‍ه‍ی‍د، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
شماره راهنما : ۱۴۲۳، ۱۲ ،TH
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۵۱ 1 واح‍دن‍ش‍ری‍ات‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌