مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ک‍ات‍اه‍ای‌ ش‍وت‍وک‍ان‌ ک‍ارات‍ه‌
پدیدآور : گ‍راپ‌، ج‍واچ‍ی‍م‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۷۶۳۹
رده دیویی : ‭۷۹۶‬/‭۸۱۵۳‬/‭‌گ۲۴۷‌ک‬
موضوع : ک‍ارات‍ه‌- ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۲۸۵۴ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۳۲۸۵۵ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۱۳۲۸۵۶ 1 ۲ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۱۳۲۸۵۷ 2 ۲ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌