مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ن‍اب‍غ‍ه‌ ع‍ل‍م‌ و ع‍رف‍ان‌ در ق‍رن‌ چ‍ه‍ارده‍م‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ م‍رح‍وم‌ ح‍اج‌ م‍لاس‍ل‍طان‍م‍ح‍م‍د گ‍ن‍اب‍ادی‌ س‍ل‍طان‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
پدیدآور : ت‍اب‍ن‍ده‌، س‍ل‍طان‍ح‍س‍ی‍ن‌
تاریخ انتشار : ۱۳۸۴
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۸۵۷۷
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۸۹۲۴‬/‭‌س۶۴۶،/‌س‌ت‌ف‍لا‬
موضوع : س‍ل‍طان‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌، س‍ل‍طان‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍ی‍در، ۱۲۵۱ - ۱۳۲۷ ق‌. س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌/ت‍ص‍وف‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۵۴۹۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌