مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ن‍اان‍س‍ان‍ی‌ :ت‍ام‍لات‍ی‌ در ب‍اب‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ زم‍ان‌
پدیدآور : ل‍ی‍وت‍ار، ژان‌ ف‍ران‍س‍وا
تاریخ انتشار : ۱۴۳۵ق‌.=۱۳۹۳
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۸۲۱۲
رده دیویی : ‭۱۱۵‬/‭‌ل۹۷۳‌ن‌ج‬
موضوع : زم‍ان‌/ان‍س‍ان‌ گ‍رای‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۳۰۸۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌