مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ک‍اب‍الا ع‍رف‍ان‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ی‍ه‍ود :م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ اب‍ع‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍رف‍ان‌ ی‍ه‍ودی‌ از م‍ن‍ظر ی‍ک‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌
پدیدآور : ب‍ه‍زاد ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
تاریخ انتشار : ۱۳۸۸
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۸۶۱۳
رده دیویی : ‭۲۹۶‬/‭۸۳۳‬/‭‌ب۸۵۹‌ک‌ف‍لا‬
موضوع : ع‍رف‍ان‌ ی‍ه‍ودی‌/ق‍ب‍ال‍ه‌ (ع‍رف‍ان‌ ی‍ه‍ودی‌)
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۲۷۴۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌