مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : آب‍زن‌ ه‍ا و م‍روری‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ب‍ر طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌
پدیدآور : م‍واظب‌، م‍ح‍م‍د
تاریخ انتشار : ۱۳۹۱
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۰۵۴۸
رده دیویی : ‭۶۱۵‬/‭۸۵۳‬/‭‌م۸۱۹آ‌ب‬
موضوع : آب‌ درم‍ان‍ی‌/پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌/اخ‍لاط چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۰۲۱۶۶ 1 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۰۲۱۶۷ 2 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌